Digitális munkarend 2020. november 11-től

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók! 

A járványegészségügyi szigorítások miatt november 11-től a 9-12. évfolyamokon digitális munkarend szerinti tanításra állunk át. A 7-8. évfolyamon továbbra is jelenléti oktatás szerint folytatjuk a tanítást. 

Üdvözlettel:

Varga Sz. Gábor intézményvezető

* * *

A digitális munkarend szervezeti-működési keretei és házirendje

1. Informatikai háttér

 • Digitális munkarendre történő átállás esetén az oktatást egységesen a Google Suite rendszer Google tanterem platformján keresztül bonyolítjuk. Egy esetleges évközbeni gyors átállás érdekében a rendszert az első tanítási naptól kezdve a tantermi rendszerű oktatással párhuzamosan üzemeltetjük. Ezzel biztosítjuk az esetlegesen karantén alatt álló tanulók számára is a folyamatos tanulási lehetőséget.
 • A rendszerhez a tanárok és tanulók egy iskolai email-címmel férnek hozzá, melyet a rendszergazda biztosít számukra. A tanárok a tanév első hetében berendezik a tantermeket az osztályaik, illetve a tanulócsoportjaik számára és meghívót küldenek a tanulóknak. A tanulók legkésőbb az első tanítási napon megkapják az iskolai email-címüket, aktiválják az új email-fiókjukat és a beérkező meghívásokat elfogadva belépnek az egyes tantárgyi csoportokba. 
 • A hozzáférési problémák esetén a rendszergazdához kell fordulni.

2. Szervezeti-működési szabályok

 • A tantermen kívüli, digitális oktatás az Operatív Törzs rendeletével lép életbe.
 • A digitális munkarend szerinti oktatás a tanév rendjében meghatározott tanítási napokra tervezett jelenléti oktatást váltja fel. 
 • A digitális munkarend szerinti oktatásban való részvétel az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók számára kötelező. 
 • Amennyiben a tanuló betegség miatt nem tud részt venni az oktatásban, a szülő, ill. a nagykorú tanuló köteles értesíteni az osztályfőnököt, és miután meggyógyult, az orvosi igazolást megküldeni. Technikai problémák (eszköz hiánya, meghibásodása) esetén a szaktanárt is értesíteni kell.
 • A tanulók hiányzását a szaktanárok jelzik az osztályfőnöknek, aki haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a tanulóval és szüleivel (KRÉTA, telefon). Amennyiben több mint egy hétig nem vesz részt az oktatásban, az osztályfőnök értesíti az iskolavezetést. Az iskolavezetés írásban felveszi a kapcsolatot a szülőkkel és szükség esetén az illetékes hatósággal.
 • Az iskolavezetés hetenként online megbeszélést folytat a munkaközösség-vezetőkkel a digitális munkarend tapasztalatairól, a munkaközösség vezetők pedig ugyancsak heti rendszerességgel a szaktanárokkal tartják a kapcsolatot. Igény szerint az iskolavezetés közvetlenül felveszi a kapcsolatot a szaktanárokkal. 

3. Digitális munkarend szerinti órák

 • Digitális oktatás esetén törekszünk arra, hogy az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok nehézsége és megoldási ideje egyensúlyban legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, képességeivel.
 • A tananyag megosztását és a feladatok kiosztását a tanároknak az órarendi órák idejében, de legkésőbb du. 16 óráig kell elvégezni. A tanároknak lehetőségük van a tananyag tömbös kiosztására is, amit a tanulók saját munkatempójuknak megfelelően dolgozhatnak fel. 
 • A megosztott tananyagok és feladatok a tanórai csoporton belüli használatra készülnek; a tanár hozzájárulása nélkül a tanórai csoporton kívüli személlyel nem megoszthatók. 
 • Hétvégén, tanítás nélküli munkanapokon, munkaszüneti napokon és szünidőben a digitális oktatás (új feladatok kiosztása és online órák tartása) is szünetel. 
 • Többórás tantárgyak esetében törekszünk az órák online módon történő megtartására, a tantárgyi sajátosságok és egyéb fontossági szempontok (végzősök, érettségizők előnyben részesítése) figyelembe vételével. 
 • Az adott óra online módon történő megtartására kizárólag a jelenléti oktatás órarendjéhez igazodva, a csengetési rend szerinti idősávban van lehetőség.
 • Az online órák esetében is törekszünk a rendszerességre. Eltérés esetén az online órák időpontjáról előzetesen legalább 48 órával értesítjük a tanulókat. 
 • A tanulókkal való kapcsolattartás érdekében az osztályfőnöki órákat online tartjuk. 
 • Az online megtartott órák nem nyilvánosak, ezekről felvétel készítése tilos. 
 • A megtartott órák és a házi feladatok naplózását a tanárok napi rendszerességgel végzik a KRÉTÁBAN.

4. A tanulók értékelése
A tanulói teljesítmény értékelését digitális munkarend esetén is a pedagógiai programban lefektetett követelmények alapján végezzük. 

 • Feladatok, tesztek
  • Az írásbeli értékeléshez javasolt digitális platformok: Redmenta, Google Classroom és egyéb a kollégák által választott felület és mód. A platform kiválasztásánál döntő szempont, hogy a tanulók rendelkezzenek a platform használatához szükséges informatikai eszközzel. Erről a tanárnak előzetesen meg kell győződnie és a platform használatáról tájékoztatnia kell a tanulókat. 
  • Az objektív értékelés érdekében a feladatok, tesztek megoldásához rendelkezésre álló időkeretet körültekintően kell megadni.
 • Szóbeli számonkérés
  • Szóbeli számonkérésre javasolt a Meet, Zoom, Skype, Messenger élő konferenciaalkalmazások használata. 
 • Egyéb otthoni feladatok
  • Az otthoni feladatok elvégzéséhez a tanárok határidőt szabnak. A feladat elvégzéséről, hiányosságairól, illetve el nem végzéséről tájékoztatják a tanulókat. A határidőre el nem készített feladat pótlására a szaktanár egyéni elbírálás alapján további határidőt állapíthat meg. 
  • Az otthoni feladatot lehet osztályzattal értékelni. Erről a tanárnak előzetesen értesítenie kell a tanulót. Nagy létszámú tanulócsoportoknál a tanár szúrópróbaszerűen ellenőrzi a feladatok elvégzését. 
  • Amennyiben a tanuló felszólításra sem küldi a feladat megoldását, és nem betegség vagy technikai akadály állt elő, kellő körültekintéssel lehet elégtelen osztályzatot is adni.
  • A feladatok nem, illetve hiányos elvégzését a félévi/évvégi osztályzat megállapításakor figyelembe vesszük.

Címkék