Járványügyi eljárásrend

A Keszthelyi Vajda János Gimnázium járványügyi eljárásrendje a járványügyi készenlét idején 
2020/2021-es tanév

1. Takarítás, higiéné

 • Épületeinket fertőtlenítő takarítását augusztus hónappal kezdődően a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) útmutatását követve folyamatosan végezzük. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központ biztosítja.
 • Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyeztünk ki. Belépéskor az intézmény tanulóinak és dolgozóinak kötelező a kézfertőtlenítés. 
 • A szociális helyiségekben biztosított a szappanos, ill. vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőség.
 • A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek, valamint kiemelten a szociális helyiségek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes tájékoztatást kapnak a tanévnyitó napján, az osztályfőnöki órákon és a szaktanároktól is. A higiénés szabályok minden osztályteremben és a folyosókon is kifüggesztésre kerültek. 
 • Folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét az alapos és gyakori kézmosásra, a köhögési etikett betartására, valamint a tömeges csoportosulások kerülésére. 
  Kiemelt figyelmet fordítunk a tantermek, folyosók és szociális helyiségek alapos szellőztetésére, A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • A rendezvényeink tervezésénél és lebonyolításánál figyelembe vesszük az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot, az alapvető egészségvédelmi szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés. Törekszünk a zárttéri helyett szabadtéri rendezvények szervezésére, ill. a nagyobb rendezvényeink kisebb egységekre bontására, a résztvevők körének korlátozására. A nagyobb rendezvényeinket a járványügyi helyzet függvényében második félévre ütemezzük át. 
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren, a szoros testi kontaktust igénylő feladatok mellőzésével megtartani. 

2. Az intézmény látogatása

 • A gimnázium épületeit csak az intézménnyel jogviszonyban álló, egészséges, tünetmentes tanulók és dolgozók látogathatják.
 • Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, kötelesek a gyermek orvosi vizsgálatáról gondoskodni és fertőzés esetén az iskolát értesíteni.
 • Idegenek nem léphetnek be az intézménybe. Kivételt képeznek ez alól a szakmai gyakorlatukat teljesítő pedagógushallgatók, a hittanoktatók, a pedagógusminősítést végző szakértők és az ügyintézés céljából érkező szülők, akik az intézmény területén kötelesek maszkot viselni és a járványegészségügyi szabályokat betartani.
 • A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • Az intézménybe belépő személyek testhőmérsékletét a főépületben a főkapunál, ill. a hátsó bejáratnál, valamint a Deák Ferenc utcai épületben a portán ellenőrizzük, ill. szűrjük.  
 • A tanulóknak és az iskola dolgozóinak a – tanítási órák és a saját osztályteremben történő tartózkodás kivételével – az intézmény egyéb helyiségeiben történő tartózkodás során kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A tanítási órákon a tanulók viselhetnek maszkot. Ahol a két méteres távolság betartása nem megoldható (pl. tanári, folyosók), a maszk viselése kötelező.
 • A büfé területére csak védőmaszkban és a 2 méteres védőtávolság betartásával lehet belépni.  
 • Az intézmény területén és az intézmény előtt meg kell előzni a tanulói csoportosulásokat. 
 • A szülői értekezletek és a szülőkkel történő kapcsolattartást online keretek között bonyolítjuk. Az aktuális információkról a szülők a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren (KRÉTA) keresztül folyamatosan tájékoztatást kapnak. 

3. Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, a szaktanár/osztályfőnök értesíti a titkárságot és az intézményvezetést.
 • A fertőzés gyanús eseteket azonnal elkülönítjük. 
 • Az iskolavezetés haladéktalanul értesíti az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesítjük és felhívjuk a figyelmét, feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, majd azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. Az orvosi vizsgálat eredményéről minden esetben visszajelzést kérünk. 
 • Az elkülönített tanuló felügyeletét és a helyiség takarítását végző személynek maszkot és gumikesztyűt kell viselnie, kézfertőtlenítést kell végeznie a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, valamint a védőeszközök cseréjét megelőzően és után is. 

4. Fertőzés esetén

 • Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív lett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az digitális munkarendet. Ennek bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. 
 • Igazolt koronavírusos megbetegedések esetén az intézményvezető tájékoztatja a Nagykanizsai Tankerületi Központot a rendkívüli események jelzésére vonatkozó eljárásrend szerint.  
 • A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 
 • A digitális munkarend idejére a szülők támogatása érdekében gyermekfelügyeletet biztosítunk.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést.
 • Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

5. Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
 • Betegség miatt otthon maradó pedagógus vagy tanuló a háziorvos/kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

6. Konkrét feladatok és felelősök

Feladatok Felelősök
Folyamatos takarítás szervezése, takarító eszközök, -szerek és védőfelszerelés biztosítása Intézményvezetés
Folyamatos fertőtlenítő takarítás Takarító személyzet
Iskolába történő belépéskor kézfertőtlenítés és testhőmérséklet ellenőrzése Portás és karbantartó
Járványegészségügyi szabályok folyamatos kommunikációja a tanulók és a szülők felé Intézményvezetés, osztályfőnökök, szaktanárok
Termek és helyiségek szellőztetése Hetesek, karbantartók, osztályfőnökök és szaktanárok
Testnevelés órák Testnevelés munkaközösség
Rendezvények ütemezése, lebonyolítása Rendezvény munkacsoport


Varga Sz. Gábor intézményvezető
 

Címkék