Közösségi szolgálat

A tevékenység megszervezése az iskolában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének az igazolása.

A közösségi szolgálat dokumentálása

Jelentkezési lap

 • A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az osztályfőnöknek a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni. (9. évfolyam)

Határidő:

 • A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni (Osztályfőnök havi bontásban összegyűjti ezeket a naplókat.) Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása szerepel.
 • E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, a tanuló röviden, lényegre törően megfogalmazhatja a reflexióit.
 • Igazolólap kitöltése a közösségi szolgálat teljesítéséről: Igazolást kell kiállítani a Fogadó intézménynek, hogy hány órát teljesített a tanuló.(Kezdő-záró időpont, intézmény neve, felelős aláírása, pecsét, tevékenységi kör)

Elektronikus Napló, bizonyítvány, törzskönyv

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így az elektronikus naplóban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. A pedagógusnak havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Évente záradék formájában be kell írni a tanuló bizonyítványába és a törzskönyvbe a tanuló közösségi szolgálat keretében teljesített óraszámát.
A betelt igazolólapokat az osztályfőnök átadja a tanulónak.
Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.

Időkeretek

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek.
Az önkéntesek esetében a törvény részletesen, korosztályokra bontva meghatározza az önkéntes munkavégzés időkereteit:

 • 16 év alatt este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető önkéntes tevékenység; a tanítási szünet alatt napi 3 óra, heti 12 óra;
 • tanítási időben: heti 6 óra; tanítási napon 2 óra; tanítási napon kívül 3 óra önkéntes munka végzése engedélyezett.
 • 16-18 év között napi 4,5 óra és heti 18 óra önkéntes tevékenység végezhető, ugyanakkor a feladat befejezése és másnapi megkezdése között 14 órányi pihenőidőt kell tartani.
 • 18 év felett nincs rögzített keret.

A közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat teljesítése:

 • Fogadó intézményekről, a kapcsolattartó tanárok nevéről, elérhetőségéről, aktuális hírekről, munkalehetőségekről tájékozódni lehet az iskola együttműködési szerződéssel rendelkező fogadóintézmények listájáról. 
 • Jelentkezés módja: 
 • Az osztályfőnök értesül a Fogadó intézmény felkéréséről a kapcsolattartótól és szól a diákoknak.
 • A diák betegsége esetén tájékoztatja a kapcsolattartót és új diákot jelöl ki a munka elvégzésére.

A közösségi szolgálat területei

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és közösségi
 5. környezet- és természetvédelemi,
 6. katasztrófavédelmi,
 7. közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel.

Részletezve:

1. Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben

A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:

 • a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
 • segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);
 • a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
 • felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
 • a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
 • betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;
 • egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába tartozó feladatok;
 • orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);
 • leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.

A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű szakirodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban vállalt feladatokat is felölelheti. .

2. Szociális tevékenységek

 • idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);
 • idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
 • felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
 • egyéb szociális tevékenység.

3. Oktatási tevékenységek

 • korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;
 • bölcsődékben, óvodákban, a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
 • oktatás idősek számára (például számítógéphasználat, nyelvtanítás);
 • egyéb oktatási tevékenységek.

4. Kulturális, közösségi tevékenységek

 • kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
 • közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;
 • közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;
 • bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).

5. Környezet- és természetvédelmi tevékenységek

A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.
Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.
Néhány javasolt tevékenység:

 • parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;
 • biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;
 • szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;
 • környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.);
 • megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;
 • Natura 2000 területek megóvásában részvétel;
 • egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.

6. Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)

Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú ajánlásait.
Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. 
Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.

7. Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:

 • közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;
 • életinterjú készítése idős emberekkel;
 • közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).

Címkék